มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
     
   
  ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล  
  (ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย)  
     
   
  ศ.นพ. ชัยเวช นุชประยูร
รองประธานและที่ปรึกษา 
ประธานคณะบรรณาธิการเว็บไซต์ 
และ(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด ภาคกลาง)
 

 

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด ภาคเหนือ)
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคกหืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง 
(ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด ภาคใต้)

 

13.ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
(กรรมการกและเลขานุการ)
8.ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
(กรรมการ)
11.นางสาวรัตนา ชัยสุขสุวรรณ
(กรรมการ)

 

5.ผศ.นพ.อภิชาติ คณิตทรัพย์ 
(กรรมการ)
10.น.ส.กรองทอง เพ็ชรวงศ์ 
(กรรมการ)
3.พญ.จุรี ปุณโณฑก
(กรรมการ)
6.ผศ.นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
(กรรมการ)
 
4.นายวรินทร์ เทียมจรัส 
(กรรมการ)
12.คุณวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ 
(กรรมการกและเหรัญญิก)
7.พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
(กรรมการ)
9.นายมนะพล กุลปราณีต
(กรรมการ)