โรคหืดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย และรู้จักกันมานาน ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือ ไอ, หายใจลำบาก และมีเสียงวี้ด ในทรวงอกขณะหายใจ เสียงวี้ดเกิดขึ้นเนื่องจากรูของหลอดลมตีบ เพราะกล้ามเนื้อรอบหลอดลมรัดตัว ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ ประมาณ 3 ล้านคน ( 5% ของประชากร ) และมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 คน ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต เป็นเพราะมาถึงโรงพยาบาลช้าไป เนื่องจาก ผู้ป่วยประเมินความรุนแรงของโรค ต่ำกว่าที่เป็นจริง โดยเข้าใจว่า เมื่อสูดยาขยายหลอดลม ที่เคยสูดแล้ว การจับหืดก็จะยุติลงได้เอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นเช่นนั้นจริง แต่ก็มีผู้ป่วยหลายราย เมื่อเกิดจับหืดแล้ว สูดยาขยายหลอดลม ที่เคยสูด กลับไม่ได้ผลดีเหมือนเคย หรือดีขึ้นชั่วระยะสั้นๆ หรือกลับรุนแรงขึ้นและในที่สุดก็เสียชีวิต เนื่องจากการบวมของเยื่อบุหลอดลม ร่วมกับการอุดของเสมหะ ทำให้การระบายอากาศ ระหว่างถุงลม กับอากาศเกิดขึ้นไม่ได้  เกิดสภาวะการหายใจล้มเหลว การเกิดโรคหืด เชื่อว่าเป็นผลจาก ปฏิกิริยาของหลอดลม ที่มีต่อสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นสิ่งแวดล้อมในบ้าน ในอากาศทั่วไป หรือในสถานที่ทำงาน กรรมพันธุ์มีส่วนกำหนดให้ร่างกาย ของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาต่อสารเหล่านี้ไวเกินไป ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ กล้ามเนื้อหลอดลมรัดตัว, เยื่อบุหลอดลมบวม และ มีเสมหะออกมามากขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว โรคหืดเป็นโรคเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ มีช่วงดีสลับกับช่วงเลว ผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของโรค และดูแลตนเองในระหว่างที่ยังไม่ได้พบแพทย์ สำหรับประเทศไทย การเผยแพร่ หรือให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหืด ถูกจัดขึ้นในบางโรงพยาบาลเท่านั้น และ สามารถปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้ ในระดับหนึ่ง เนื่องจากแพทย์ หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มีงานประจำ ที่ต้องรับผิดชอบอยู่มาก

  ชมรมผู้ป่วยโรคหืดจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยความร่วมมือของ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริม การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และญาติ เพื่อให้ผู้ป่วย และญาติเข้าใจธรรมชาติของโรค, รู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดการจับหืด, ซึ่งได้แก่ สารก่อภูมิแพ้, ฝุ่น, ควันบุหรี่, และ สิ่งระคายเคืองต่างๆ, ตลอดจนรู้จักวิธีการใช้ยาสูดให้ถูกต้อง, ประเมินความรุนแรงของโรค ได้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เมื่อ โรครุนแรง อันเป็นการป้องกัน การสูญเสียชีวิตจากโรคนี้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ชมรมผู้ป่วยโรคหืดได้ดำเนินการมา มีผู้ป่วยโรคหืดให้ความสนใจ และสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน มีสมาชิกมากกว่า 1,300 คน ในแต่ละปีจะจัดงานนัดพบผู้ป่วยโรคหืดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการจัดบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมเสริมต่างๆ อาทิ สาธิตการใช้ยาสูดที่ถูกต้อง, การออกกำลังกายที่ถูกต้อง, การวัดสมรรถภาพปอด, การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็นต้น

จากการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก, ชมรมฯได้ขยายเป้าหมายออกมาโดยจัดให้มีการอบรม เภสัชกรร้านขายยาทั่วไปในเขต ก.ท.ม. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคหืด เพื่อแนะนำการใช้ยาสูดให้กับผู้ป่วยได้ถูกต้องด้วย จาการที่ชมรมผู้ป่วยโรคหืดเผยแพร่ ความรู้โรคหืดออกไปในวงกว้างทำให้ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจมากขึ้น ชมรมผู้ป่วยโรคหืด จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อ 19 ตุลาคม 2541 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น(ประเทศไทย) และ น.อ.เจริญ เจริญรัชตภาคย์ กิจกรรมที่สำคัญของมูลนิธิฯ คือ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยโรคหืด ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหืดให้กว้างขวาง มีการจัดตั้งคลินิกโรคหืด ณ โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ (ในบริเวณสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน) โดยการจัดหาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง แก่สมาชิกชมรมผู้ป่วยโรคหืดและ ประชาชนทั่วไป ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 - 15.00 น. ดำเนินการศูนย์วินิจฉัย และฟื้นฟูสมรรถภาพปอด โดยการสนับสนุนของ บริษัท เบอร์ริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ณ โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ เพื่อให้บริการด้านการตรวจสมรรถภาพปอด, การออกกำลังกาย และ การฝึกการหายใจเพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพปอด แก่สมาชิกชมรมฯ และประชาชนทั่วไป ซึ่งป่วยด้วยโรคหืด, โรคถุงลมโป่งพอง และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ทุกวันจันทร์ เวลาเดียวกัน การบริการในส่วนนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสนับสนุน การดำเนินงานของชมรม และมูลนิธิได้ที่ สำนักงานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ( ในบริเวณ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ ) กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 270-1033
  ประวัติความเป็นมา
สารจากประธานชมรมฯ
 

 

 
มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0649 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : asthma2541@gmail.com